close

Select country

For solutions in a specific country please visit your local website

Annual General Meeting 2017

The Annual General Meeting was held on Wednesday, 22 March 2017, at 16:00 (CET), at Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, DK-1577 Copenhagen V, Denmark.

Watch or revisit the webcast from the General Meeting.

Link to webcast › 

 

The notice convening the Annual General Meeting including the agenda and the complete proposals and appendix 1 as well as the audited annual report, can be found here. 

The Company’s nominal share capital is DKK 200,411,094, of which 2,666 shares are own shares, divided into shares of DKK 1 each or multiples thereof. The total number of voting rights are therefore 200,408,428. Each share of the nominal value of DKK 1 carries one vote.

Documents for download

Minutes of the Annual General Meeting 2017 ›

The notice convening the Annual General Meeting including the agenda, complete proposals and candidates for election ›

Registration form ›

Proxy and vote by correspondence ›

 

When and where will the Annual General Meeting 2017 be held?

This year’s Annual General Meeting will be held on
Wednesday 22 March 2017 at 4:00 pm (CET) at
Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
DK-1577 Copenhagen V
Denmark

There will be served coffee, tea and cake after the Annual General Meeting

What should I do, if I want to participate in the Annual General Meeting 2017?

Shareholders entitled to attend the Annual General Meeting must obtain an admission card in advance if they wish to participate in the meeting. The deadline for requesting an admission card is Friday 17 March 2017. Further, in order to vote at the Annual General Meeting shareholders must hold a voting card.

Admission cards and voting cards can be requested in accordance with one of the following methods:

 • electronically through Nets’ shareholder portal
 • by submitting a completed, dated and signed registration form to Computershare A/S by:
  • ordinary mail to: Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, Denmark or
  • fax to:(+45) 45 46 09 98 or
  • e-mail to: gf@computershare.dk; or
 • by contacting Computershare A/S by:
  • ordinary mail to: Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, Denmark or
  • fax to: (+45) 45 46 09 98 or
  • e-mail to:gf@computershare.dk or
  • telephone to: (+45) 45 46 09 97

Admission cards and voting cards will be sent to the address to which the custody account is registered. Admission cards and voting cards ordered but not received prior to the Annual General Meeting may be collected at the venue for the Annual General Meeting from 3:00 pm (CET) on the day of the Annual General Meeting, Wednesday 22 March 2017.

Can I bring an accompanying person/adviser for the Annual General Meeting 2017?

If you wish to bring an accompanying person/adviser, you can request an extra admission card upon registration electronically through Nets’shareholder portal, by filling out the text field “I also request an admission card for an advisor” in the registration form or by contacting Computershare A/S.

Which language will the Annual General Meeting 2017 be held in?

Net’s Annual General Meetings are held in Danish in accordance with Article 4.6 of Nets Articles of Association. Simultaneous interpretation from Danish to English will be available at the meeting and headsets will be accessible for this purpose. Part of the report on the Company’s activities will be presented by the Chairman in Norwegian.

Shareholders may choose to speak in either Danish or English at the Annual General Meeting.

Is it possible to see the Annual General Meeting 2017 online?

The report on the Company’s activities by the Chairman of the Board of Directors and the Group CEO will be webcasted live on Nets’ website. The webcast of the report on the Company’s activities will also be made available on Nets’ website following the general meeting.

Can I ask questions to the Board of Directors and the Executive Management at the Annual General Meeting?

It is possible for shareholders to ask questions to the Board of Directors and the Executive Management at Annual General Meeting. However, questions regarding the agenda and documents concerning the Annual General Meeting shall be submitted to Nets either:

 • by ordinary mail to: Nets A/S, Att.: Group Legal, Lautrupbjerg 10, DK-2750 Ballerup, Denmark; or
 • by e-mail to: generalmeeting@nets.eu

Questions must be received by no later than Monday 20 March 2017.

How do I submit a proxy?

Shareholders who are entitled to attend the Annual General Meeting and who have obtained an admission card can either attend the meeting in person or by proxy. Attending by proxy means that the shareholder authorizes a representative to vote on the shareholder’s behalf at the Annual General Meeting.

To issue a proxy, the shareholder must download the proxy/voting form at Nets’ website. The proxy must be received by Nets or Computershare A/S no later than Friday 17 March 2017 and in accordance with one of the following methods: 

 • electronically through Nets’ shareholder portal; or
 • by submitting a completed, dated and signed proxy form to Computershare A/S by:
  • ordinary mail to: Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, Denmark or
  • fax to: (+45) 45 46 09 98 or
  • e-mail to: gf@computershare.dk

How do I vote by correspondence?

Shareholders who are entitled to attend the Annual General Meeting can chose to vote by correspondence instead of attending the Annual General Meeting in person or by proxy. To vote by correspondence, the shareholder must download the proxy/voting form at Nets’ website. Votes by correspondence must be received by Nets or Computershare A/S no later than Tuesday 21 March 2017 at 4:00 pm (CET) and in accordance with one of the following methods:

 • electronically through Nets’ shareholder portal; or
 • by submitting a completed, dated and signed proxy form to Computershare A/S by:
  • ordinary mail to: Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, Denmark or
  • fax to: (+45) 45 46 09 98 or
  • e-mail to: gf@computershare.dk

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 22. marts 2017 kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København K. 

Se eller gense webcastet fra generalforsamlingen. 

Link til webcast ›

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsordenen med de fuldstændige forslag og bilag 1, samt den reviderede årsrapport kan findes her.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 200.411.094, hvoraf 2.666 aktier er egne aktier, fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf. Det samlede antal stemmerettigheder er derfor 200.408.428. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme.

Dokumenter til download

Referat fra den ordinære generalforsamling 2017 ›

Indkaldelse, dagsorden med fuldstændige forslag og kandidater på valg ›

Tilmeldingsblanket ›

Brevstemme og fuldmagt ›

 

Hvor og hvornår afholdes den ordinære generalforsamling 2017?

Dette års ordinære generalforsamling afholdes
onsdag den 22. marts 2017 kl 16:00 i
Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
1577 København V

Der vil blive serveret en let anretning efter generalforsamlingen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil deltage i den ordinære generalforsamling 2017?

Aktionærer med ret til at deltage i den ordinære generalforsamling skal rekvirere et adgangskort forud for generalforsamlingen, såfremt de ønsker at deltage. Fristen for at anmode om et adgangskort er fredag den 17. marts 2017. For at kunne stemme ved den ordinære generalforsamling skal aktionærer desuden besidde en stemmeseddel.
Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres på én af følgende måder:

 • elektronisk via Nets' aktionærportal,
 • ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet tilmeldingsblanket til Computershare A/S via:
  • almindelig post til: Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller
  • fax til: (+45) 45 46 09 98, eller
  • e-mail til: gf@computershare.dk, eller
 • ved at kontakte Computershare A/S via:
  • almindelig post til: Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller
  • fax til: (+45) 45 46 09 98, eller
  • e-mail til: gf@computershare.dk, eller
  • telefon til: (+45) 45 46 09 97

Adgangskort og stemmesedler sendes til den adresse, der er registreret på aktionærens depotkonto. Adgangskort og stemmesedler der er bestilt, men ikke modtaget inden den ordinære generalforsamling, kan afhentes på generalforsamlingsstedet onsdag den 22. marts 2017 fra kl. 15.00.

Kan jeg medbringe en ledsager/rådgiver til den ordinære generalforsamling 2017?

Hvis du ønsker at medbringe en ledsager/rådgiver, kan du anmode om et ekstra adgangskort ved din elektroniske registrering via Nets' aktionærportal, ved at vælge "Jeg ønsker også at bestille et adgangskort til en rådgiver" i tilmeldingsblanketten eller ved at kontakte Computershare A/S.

I hvilket sprog afholdes den ordinære generalforsamling 2017?

Nets' ordinære generalforsamlinger afholdes på dansk i henhold til artikel 4.6 i Nets' vedtægter. Simultantolkning fra dansk til engelsk er tilgængelig til generalforsamlingen og høretelefoner stilles til rådighed. Dele af beretningen om Selskabets virksomhed vil blive aflagt af bestyrelsesformanden på norsk.

Aktionærer kan vælge at tale enten på dansk eller engelsk til den ordinære generalforsamling.

Er det muligt at se den ordinære generalforsamling 2017 online?

Bestyrelsesformandens og den administrerende direktørs beretning om Selskabets virksomhed vil blive sendt live som webcast Nets' hjemmeside. Webcasten af beretningen om Selskabets virksomhed vil også være tilgængelig på Nets' hjemmeside efter den ordinære generalforsamling.

Kan jeg stille spørgsmål til bestyrelsen og direktionen på den ordinære generalforsamling?

Det er muligt for aktionærer at stille spørgsmål til bestyrelsen og direktionen på den ordinære generalforsamling. Spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter vedrørende den ordinære generalforsamling skal dog sendes til Nets forinden enten:

 • via almindelig post til: Nets A/S, Att.: Group Legal, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, eller
 • via e-mail til: generalmeeting@nets.eu

Spørgsmål skal være modtaget senest mandag den 20. marts 2017.

Hvordan afgiver jeg en fuldmagt?

Aktionærer der har ret til at deltage i den ordinære generalforsamling, og som har rekvireret et adgangskort, kan enten møde personligt eller afgive en fuldmagt. Deltagelse ved fuldmagt betyder, at aktionærer bemyndiger en repræsentant til at stemme på aktionærens vegne på den ordinære generalforsamling.

For at afgive en fuldmagt skal aktionæren downloade en fuldmagts-/brevstemmeblanket på Nets' hjemmeside. Fuldmagten skal være modtaget af Nets eller Computershare A/S senest fredag den 17. marts 2017 på en af følgende måder:

 • elektronisk via Nets' aktionærportal, eller
 • ved at indsende en udfyldt, dateret og underskrevet fuldmagts-/brevstemmeblanket til Computershare A/S via
  • almindelig post til: Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller
  • fax til: (+45) 45 46 09 98, eller
  • e-mail til: gf@computershare.dk

Hvordan afgiver jeg brevstemme?

Aktionærer med ret til at deltage i den ordinære generalforsamling kan vælge at brevstemme i stedet for at møde personligt eller ved fuldmagt.

For at brevstemme skal aktionæren downloade fuldmagts-/brevstemmeblanketten på Nets' hjemmeside. Afgivne brevstemmer skal være modtaget af Nets eller Computershare A/S senest tirsdag den 21. marts 2017 kl. 16.00 på én af følgende måder:

 • elektronisk via Nets' aktionærportal, eller
 • ved at indsende en udfyldt, dateret og underskrevet fuldmagts-/brevstemmeblanket til Computershare A/S via
  • almindelig post til: Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller
  • fax til: (+45) 45 46 09 98, eller
  • e-mail til: gf@computershare.dk